Staff Contact List

                       Position

             Name

•  Principal •     Glen Overgaard
•  Secretary •     Gillian Rasmuson
•  Grade 4/5 Teacher •     Lindsey Stark
•  Grade 3/4 Teacher •     Laura Tomlinson
•  Grade 1/2 Teacher •     Karen Quinton
•  Kindergarten/1 Teacher •     Rikki Fraser
•  Learning Resource Teacher •     Joanne Merriman
•  Music Teacher •     Adrienne Skibbe
•  Librarian •     Suzy Beckner
   
•  Certified Educational Assistant •     Jen Belec
•  Certified Educational Assistant •     Doris Chaddock
•  Certified Educational Assistant •     Nichol Forsyth
•  LHS •     Shelley LaRocque
•  Indigenous Education Worker •     Fawn Herrington
•  Head Custodian •     Mike Allk
•  Counsellor •     Tracy Mcnabb
•  Speech and Language •     Matthew Baldwin